مجله نگاه شرقی

آشکار و پنهان بسته ها به روایت شهرزاد اسفرجانی

رودررو

شـاید صـدای ایـن نـبرد بـه گوش نرسـد اما در قفسـه های هر فروشـگاهی، جنگی تمام عیار میـان برندهای مختلفی کـه در کنار هم چیده شـده اند، در جریـان اسـت. هرکـدام از برندهـا سـعی می کننـد بـا ترفندی بر رقیبان خود پیروز شـوند و در سـبد خریـدار جای بگیرنـد. در بازار کالاهـای تند مصرف با توجـه بـه تنـوع بیشمار محصـوالت، رقابـت پیچیدگی بیشتری دارد؛ امـا رمز پیـروزی در این کارزار چیسـت؟ اگرچه «بسـته بندی» به خـودی خود تنها شرط کافی نیسـت اما بدون شـک از مهمترین شروط لازم برای تصاحب بازار اسـت. ظاهر بسـته، نوشـته ها، شـکل، رنگ و ابعاد آن پیام های متعددی را بـه ضمیـر خـودآگاه و ناخودآگاه مشـتری می فرسـتد؛ تا جایی کـه بسـته بندی را «بازاریاب خاموش» نـام نهاده اند. شـهرزاد اسـفرجانی، همـان طـور کـه از نامش پیداسـت، قصه گوی متبحری اسـت.او سـال های سـال با قصه هایش، نـام برندهای مختلفـی را در خاطر مـا نشـانده اسـت؛ بـا مـرور ایـن نام ها، کارنامه درخشـان ایشـان در جلوی چشـمان ما نقـش می بندد. ترکیـب دانش و خالقیت، مسـیر اسـفرجانی را در طـول ایـن سـال ها روشـن کـرده و او با دقت و صـبری مثال زدنی پروژه های ارزشـمندی را در زمینه های بازاریابی، تبلیغات، برنامه ریزی برنـد و… به انجام رسـانده اسـت. امـا آنچـه بهانـه دیـدار ما شـد،نقش تأثیرگـذار این بانو در صنعت بسـته بندی ایران اسـت. اسـفرجانی بیش از سـی سـال در این زمینه حضوری نوآورانه و پیشرو دارد. همچنین علاوه بر کار عملی، او از سـال 1374 تاکنون، اندوخته های تجربی و دانش خود را در دانشـگاه به دانشـجویان جـوان آمـوزش می دهـد. هنگامـی کـه به دنبال پاسـخی بـرای پرسـش هایمان درباره بسـته بندی کالاهـای تند مصرف می گشـتیم، بخت یارمـان بود که شـهرزاد اسـفرجانی با روی خوش میزبانمان شد.

 


برای دریافت مقاله کامل می توانید:
1- از طریق اپلیکیشن و یا وب سایت ماهنامه الکترونیکی را دریافت نمایید.

2- با تکمیل فرم اشتراک ماهنامه، نسخه چاپی را دریافت نمایید.

نظر دهید