مجله نگاه شرقی

نگاه شرقی شماره 5 – کاشفان راز بازار

۳۰۰,۰۰۰ریال

ماهنامه تخصصی بازاریابی و تبلیغات نگاه شرقی


کاشفان راز بازار

تحقیقات بازاریابی؛ راهکارها و روش ها