مجله نگاه شرقی

اسپم در مقام واژه

کاوُش

اسپم یا هرزنامه در فرهنگ لغت وبستر این گونه تعریف می شود: پیام های ناخواسته ای که غالبا با اهداف تجاری برای تعداد زیادی از افراد ارسال می گردند. در حقیقت هنگام مواجهه با مفهوم اسپم توجه به دو مورد ضروری است:

  • ناخواسته بودن
  • تعداد زیاد مخاطبان

نکته قابل توجه این است که ناخواسته بودن و مخاطبان زیاد هر یک به تنهایی مفهومی مثبت دارند. به عنوان مثال تعداد کمی از مشتریان بالقوه ممکن است ایمیل ناخواسته دریافت کنند و یا ممکن است یک برند بزرگ کاتالوگ محصولات جدید خود را برای تعداد زیادی از افرادی که به آن محصول نیاز دارند (مثلاً مشتریان پیشین)، ارسال کند؛ اما زمانی که ناخواسته بودن و تعداد زیاد مخاطبان با هم ترکیب می شوند و کاتالوگی برای صدها کاربر نامرتبط و بی علاقه به موضوع ارسال می شود، این حالت را باید به عنوان یک پیام اسپم شناخت.

 


برای دریافت مقاله کامل می توانید:

  1. از طریق اپلیکیشن و یا وب سایت ماهنامه الکترونیکی را دریافت نمایید.
  2. با تکمیل فرم اشتراک ماهنامه، نسخه چاپی را دریافت نمایید.

نظر دهید