مجله نگاه شرقی

یکی برای همه

تحقیقات سندیکایی

تحقیقات سندیکایی آن دسته از تحقیقات است که به صورت مستقل توسط یک شرکت تحقیقات بازاریابی انجام می شود و سپس با ارائه به مشتریان متعدد، به فروش می رسد. این نوع تحقیق با تحقیقات سفارشی تفاوت دارد. تحقیقات سفارشی به سفارش یک شرکت خاص و با حمایت مالی آن شرکت به انجام می رسد اما تحقیقات سندیکایی به خرج خود شرکت تحقیقات بازاریابی انجام می شود؛ در نتیجه این تحقیقات برای یک مشتری خاص به انجام نمی رسد و شرکت تحقیقات بازاریابی می تواند نتایج تحقیق را به چند شرکت مختلف بفروشد. تحقیقات سندیکایی عموماً درباره بازار مصرفی، رفتار و نگرش های عموم جامعه و عادات رسانه ای افراد است.

 


برای دریافت مقاله کامل می توانید:

  1. برای خرید این شماره از دوماهنامه اینجا کلیلک کنید.
  2. از طریق اپلیکیشن و یا وب سایت ماهنامه الکترونیکی را دریافت نمایید.
  3. با تکمیل فرم اشتراک ماهنامه، نسخه چاپی را دریافت نمایید.

نظر دهید