مجله نگاه شرقی

آزمایشگاه ایده

مراحل طراحی یک مفهوم ارتباطی

در بازار رقابتی امروز، شرکت ها به دنبال این هستند که با مشتری خود ارتباط مؤثرتری برقرار کنند. به این منظور با بیان یک حرف تازه و یا بهبود پیام های گذشته، فعالیت های ارتباطی خود را طرح ریزی میک‌نند. اما چه پیامی باید مبنای ارتباط با مشتری قرار بگیرد؟ چگونه یک برند باید خود را در بازار مطرح کند؟ محتوای تبلیغ چه باید باشد؟ برای رسیدن به جواب این پرسش ها، تحقیقات بازاریابی به کار می آید و با انجام پژوهش هایی به نام آزمایشگاه ایده به شرکت ها کمک می کند که مفهوم ارتباطی مناسبی برای تعامل با مشتری خود طراحی کنند.

 


برای دریافت مقاله کامل می توانید:

  1. برای خرید این شماره از دوماهنامه اینجا کلیلک کنید.
  2. از طریق اپلیکیشن و یا وب سایت ماهنامه الکترونیکی را دریافت نمایید.
  3. با تکمیل فرم اشتراک ماهنامه، نسخه چاپی را دریافت نمایید.

نظر دهید