مجله نگاه شرقی

چهارمین “نگاه شرقی” و نگاه به دنیای دیجیتال

ام بی ای نیوز: نشریه ی نگاه شرقی دوماه نامه ی اختصاصی و بازاریابی و تبلیغات با رویکرد نمایش جلوه های ها مدرن دنیای تبلیغات در شمارگان چهارم متشر شد. براساس پیش بینی ها تا سال 2020 بیش از 50 درصد تبلیغات جهان به بخش دیجیتال اختصاس پیدا خواهد کرد...