مجله نگاه شرقی

از آ / ب کره بگیرید

دیدگاه

کاربرد آزمون آ/ب

از آ نجایی که در فضای دیجیتال سنجه ها (فارغ از اعتبار آن ها) از یک سو در لحظه قابل سنجیدن و اندازه گیری هستند و از سوی دیگر امکان اعمال تغییرات در لحظه وجود دارد، یک امکان باورنکردنی و رؤیایی به نام «آزمون های چندگانه» برای «تبلیغاتچی»ها به وجود آمده است.

اجازه بدهید برای این که موضوع کمی واضح تر شود، با یک مثال از بازاریابی ایمیلی موضوع را روشن کنیم. نرخ باز شدن ایمیل و نرخ کلیک شدن روی لینک های داخل ایمیل معمولاً مهم ترین سنجه هایی هستند که توسط بازاریاب دیجیتال درباره هر ایمیل مورد بررسی قرار می گیرد. حال اگر بررسی کنیم که با تغییر چه عوامل یا فاکتورهایی می توانیم روی این دو سنجه تغییر ایجاد کنیم، می توانیم میزان اثربخشی و کارایی بازاریابی ایمیلی را ارتقا دهیم. آزمون آ/ب دقیقاً یعنی همین؛ یعنی با تغییر دادن فاکتورهایی که به نظر می رسد روی سنجه های مورد بررسی تأثیرگذار هستند، بهترین شرایط را برای بهینه کردن تبلیغ خود پیدا کنیم.

 

 


برای دریافت مقاله کامل می توانید:

  1. از طریق اپلیکیشن و یا وب سایت ماهنامه الکترونیکی را دریافت نمایید.
  2. با تکمیل فرم اشتراک ماهنامه، نسخه چاپی را دریافت نمایید.

نظر دهید