مجله نگاه شرقی

حساب و کتاب با چرتکه دیجیتال

دیدگاه

انواع روش های محاسبه هزینه در تبلیغات دیجیتال

در قراردادهای تبلیغات دیجیتال، روش های مختلفی برای محاسبه و پرداخت هزینه وجود دارد. این روش ها با توجه به نوع کسب و کار و هدف تبلیغ دهنده تعیین می شوند و نسبت به یکدیگر برتری ندارند. مهم این است که تبلیغ دهنده بتواند شیوه محاسبه بهینه را تشخیص داده و یک رابطه برد-برد با انتشاردهنده تبلیغ بسازد. در ادامه انواع شیوه های محاسبه هزینه در تبلیغات دیجیتال مطرح می شود.

 

 

 


برای دریافت مقاله کامل می توانید:

  1. از طریق اپلیکیشن و یا وب سایت ماهنامه الکترونیکی را دریافت نمایید.
  2. با تکمیل فرم اشتراک ماهنامه، نسخه چاپی را دریافت نمایید.

نظر دهید